Mobilarma 500

Rustbeskyttende smøremidler

Mobilarma 500 serien er høykvalitetsprodukter som danner effektive rustbeskyttende filmer på innvendige maskinflater.  Den er primært beregnet som innkjørings- eller opplagssmøremidler, og er særlig velegnet ved innkjøring av diesel- og bensinmotorer. Oljen fortrenger vann fra metallflater og danner sterke vannfaste filmer på flatene for å hindre rust og korrosjon. Mobilarma 500 serien binder vann i systemene i en vann-i-olje-emulsjon, hvilket sikrer god smøring av kontaktflatene i maskineriet. Denss gode kjemiske stabilitet og slitasjehemmende og rensende egenskaper gjør dem velegnet som høykvalitets korttids smøremidler. Som regel er det ikke nødvendig å fjerne restene av rustbeskyttende film før maskinen fylles med smøre- eller hydraulikkolje og tas i bruk igjen. Spyling med smøreolje for å fjerne Mobilarma oljen eller filmrester av denne anbefales allikevel dersom: 1. Mobilarma 500 serien ikke har de påkrevde smøremiddelegenskapene for å drive utstyret ved angitte belastninger og temperaturer 2. Tømming av utstyret er vanskelig og betydelige rester av Mobilarma blir igjen i systemet 3. Kontaminering av systemoljen med Mobilarma 500 serien kan redusere smøreegenskapene (Mobilarma 500 serien kan for eksempel øke antallet freonkrystallisasjonspunkter i kompressorer eller danne vann-i-olje-emulsjoner, som svekker smøremiddelets slitasjeforebyggende egenskaper i høytrykks hydraulikksystemer)   4. Forekomst av rustbeskyttende stoffer reduserer den nye oljens evne til å separere vann i turbiner og annet liknende utstyr.

Egenskaper og fordeler

Mobilarma 500 serien er et utmerket smøremiddel og rustbeskytter. Dette tillater trygt opplag av utstyr som ikke skal brukes umiddelbart, men som kan bli satt i drift periodisk ved lave til moderate belastninger i korte tidsperioder. Oljen gir utmerket rustbeskyttelse som reduserer faren for skade på utstyr som ikke er i drift. Dette reduserer behovet for rengjøring og omfattende renseprosedyrer før utstyret kan tas i bruk igjen.

Egenskaper Fordele
Utmerket rust- og korrosjonsbeskyttelse God beskyttelse mot rust under periodiske opplag Redusert rengjøringstid før utstyret settes tas i bruk igjen Fortrenger vann fra metallflater og danner streke beskyttelsesfilmer
Utmerkede slitasjehemmende egenskaper Beskytter utstyret mot slitasje
Fungerer både som smøremiddel og rustbeskyttelse Redusert tidsforbruk og kostnader i forbindelse med innkjørings-, testings- og innstillingsprosedyrer Eliminerer unødvendige rense- og tørketrinn

Bruksområde

  • Innkjørings- og opplagsolje for motorer og industrimaskiner
  • Turbiner som er ute av drift i lange perioder
  • Hydraulikksystemer som utsettes for vann og hvor emulsjonsdannelse ikke påvirker driften
  • Kalibreringsolje

Typiske produktdata

 

Mobilarma 500 Series 522 524
Viscosity, ASTM D 445
cSt @ 40º C 28.8 88.4
cSt @ 100º C 5 10.5
Viscosity Index, ASTM D 2270 95 95
Pour Point, ºC, ASTM D 97, max -24 -18
Flash Point, ºC, ASTM D 92, min 182 218
Density @ 15.6º C, Calculated, lbs/gal 7.3 7.36

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet og i henhold til anbefalinger som er gitt i HMS-databladet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via Internett. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miljøet når brukt produkt skal avhendes.