Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68

Syntetisk smøremiddel for kjølekompressorer – ammoniakkapplikasjoner

Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 er et helsyntetisk smøremiddel som er spesialdesignet for å smøre kjølekompressorer i høytytende anlegg hvor det brukes ammoniakk som kjølemiddel. MobilGargoyle Arctic SHC NH 68 er fremstilt av voksfrie, syntetiske hydrokarboner av typen polyalfaolefin (PAO), samt syntetiske alkylbenzen-baseoljer som har vist seg å gi en enestående varme-/oksidasjonsbestandighet. Selv under de verst tenkelige driftsforhold vil Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 redusere dannelsen av slam og avleiringer, slik at tetting av filtre eller ventiler unngås eller minimeres.

Datasheets

Egenskaper og fordeler

Nyskapingene og den enestående yteevnen har gitt smøremiddelmerket Gargoyle Arctic SHC internasjonal anerkjennelse. Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 gir følgende enestående fordeler for ammoniakkapplikasjoner:

Egenskaper Fordeler og potensiell nytte 
Svært lavt flytepunktMuliggjør lavere fordampertemperatur enn vanlige naftenske mineraloljer
LøselighetRensende effekt, særlig ved overgang fra mineraloljeteknologi
VoksfriUtmerket lavtemperatur-flyteevne, ingen voksavsetninger og bedre virkningsgrad i fordamperen 
Suveren oksidasjonsmotstand og kjemisk stabilitet.Lang levetid for oljen sammenlignet med mineraloljer, noe som bidrar til forlengede skiftintervaller og redusert rutinemessig vedlikehold. Som igjen betyr en reduksjon i vedlikeholdsomkostningene.
God kompatibilitet med pakninger som tidligere brukte mineraloljer.Begrenset risiko for oljelekkasje.
Lav flyktighet Hindrer viskositetsøkning, reduserer oljeforbruket

 

Bruksområder

Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 anbefales til bruk i rotasjons- eller stempel-kjølekompressorer, i anlegg som bruker ammoniakk som kjølevæske. Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 er kompatibel med mineraloljer, ved en overgang kan imidlertid ytelsen eller fordelene reduseres, avhengig av mengden gjenstående mineralolje i blandingen. Hvis dette er tilfelle bør det utføres en oppfølging med spesifikke oljeanalyser og filterkontroll i de etterfølgende 6 månedene.

 

Typiske egenskaper

Testmetode Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 
ISO VG68
Viskositet, ASTM D445 
cSt ved 40 °C64
cSt ved 100 °C8.5
Viskositetsindeks, ASTM D2270111
Egenvekt (ved 15 °C) ASTM D12980.85
Flammepunkt oC ASTM D93211
Stivnepunkt, ºC, ASTM D97- 54
Farge ASTM D15000.5
Korrosjon av kopperbånd, Corrosion, ASTM D 130, 3 h ved 100 ºC1B
Vanninnhold, ppm, ASTM D 1533‹100

 

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å være helseskadelig når det brukes til det tiltenkte formålet og når anbefalingene i databladet om materialsikkerhet følges.HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via internett.  Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det som er angitt.Vis hensyn til miljøet når brukt produkt skal avhendes.