Mobil SHC Cibus 32 HT

NSF H1-registrert varmeoverføringsolje

Mobil SHC Cibus™ 32 HT er en helsyntetisk varmeoverføringsolje med høy ytelse til bruk i lukkede, indirekte varmeinstallasjoner hvor NSF H1-registrerte smøremidler er påkrevet. Den er formulert for å motstå termisk krakking og kjemisk oksidasjon som igjen kan bety lengre levetid for oljen, og lavere tilbøyelighet til avleiringer og slamdannelse.

Viskometrien til Mobil SHC Cibus 32 HT er nøye utvalgt for å sikre effektiv varmeoverføring og oppnå best mulig systemeffektivitet. Den lave viskositeten betyr god flyteevne ved lave temperaturer som fører til enklere oppstart ved kalde temperaturforhold.

Mobil SHC Cibus 32 HT er utviklet for å ha gode varmeoverføringsegenskaper, slik som spesifikk varme og høy termisk konduktivitet som bidrar til rask varmeavledning og som kan føre til forbedret effektivitet for hele systemet. I tillegg kan den lave flyktigheten til Mobil SHC Cibus 32 HT-oljen føre til lavere oljeforbruk.

Mobil SHC Cibus 32 HT er NSF H1-registrert og godkjent av kanadiske Canadian Food Inspection Agency. Produktet er derfor egnet til bruk på områder hvor tilfeldig kontakt med matvarer kan forekomme. Dessuten er Mobil SHC Cibus 32 HT produsert i ISO 22000 sertifiserte anlegg som også tilfredsstiller kravene i ISO 21469, hvilket bidrar til å sikre at de høyeste nivåer av produktintegritet opprettholdes. Den er også kompatibel med regler for fremstilling av Kosher (Parve)- og Halal-mat, samt formulert for å være fri for nøtter, gluten, hvete og animalske produkter. Oljen oppfyller DIN 51522 varmeoverføringsvæske-krav og -testing.

Mobil SHC Cibus 32 HT er del av et bredt utvalg av NSF H1-registrerte smøreoljer fra ExxonMobil til bruk i næringsmiddel- og drikkevareindustrien.

 

Datasheets

Egenskaper og fordeler

 

Egenskaper Fordeler og potensiell nytte
NSF H1-registrert væske Egner seg til bruk ved emballering og fremstilling hvor tilfeldig kontakt med matvarer kan forekomme
Produsert i anlegg som er ISO 22000 sertifisert og registrert i henhold til ISO 21469 Sikring av produktintegritet gjennom uavhengig verifikasjon
Høy viskositetsindeks Opprettholder viskositet og filmtykkelse ved høye temperaturer som bidrar til å beskytte utstyr
Inneholder ikke voks og har et lavt stivnepunkt Eksepsjonell flyteevne ved lave temperaturer for enkel kaldstart
Motstand mot termisk krakking og nedbryting Ingen slamdannelse og koksavleiringer, minimal påvirkning av varmeoverføringsegenskaper og reduserte vedlikeholdsbehov
Gode termiske egenskaper Kan hjelpe med å forbedre varmeoverføringssystemets driftseffektivitet

 

 

Bruksområde

Anbefalinger for håndtering og lagring
Det anbefales å lagre Mobil SHC Cibus 32 HT og andre Mobil SHC smøremidler innendørs og adskilt fra andre smøremidler som ikke er H1-registrert. Ideelt sett bør den lagres på et spesifisert sted innendørs som er klart merket og adskilt. Beholdere og spann bør ikke stables under eller over andre smøremidler som ikke er H1-registrert. Ny emballasje skal være fri for skader og forseglingen skal være intakt. Registrer leveringsdato, batchnummer og utløpsdato. Registrer datoen når forseglingen ble brutt første gang og bruk innholdet i tide ved hjelp av egnet lagerrotasjon. Lukk alle emballasjeåpninger etter bruk. Ikke fyll ubrukt olje tilbake på beholderen. Bruk tydelig merket og dedikert utstyr til intern transport. Merk maskiner med navnet på det riktige H1-smøremiddelet der det er hensiktsmessig.

Selv om Mobil SHC Cibus 32 HT rent fysisk kan være blandbar med andre mineraloljebaserte varmeoverføringsoljer som enten er eller ikke er NSF H1-registrerte, kan produktets yteevne og NSF-registreringsstatus forringes dersom det blandes. Det anbefales derfor at før et eventuelt bytte til Mobil SHC Cibus 32 HT, bør systemet rengjøres og skylles grundig for å oppnå maksimal ytelse og sikre at NSF H1-registreringen overholdes.

Bruk i varmeoverføringssystemer
Mobil SHC Cibus 32 HT anbefales til bruk i lukkede varme- og kjølesystemer for en rekke bruksområder innen næringsmiddelindustrien hvor NSF H1-registrerte smøremidler er påkrevet. Dette inkluderer bearbeiding av kjøtt, fisk og drikkevarer, samt produksjon av ferdigretter, hurtigmat og dyrefôr. Produktet anbefales ikke til bruk i åpne systemer der varm olje kommer i direkte kontakt med luft. Hvis produktet spruter eller lekker kan varm Mobil SHC Cibus 32 HT-olje raskt selvantenne.

I lukkede systemer er den maksimale driftstemperaturen 280 °C, med en maksimal temperatur for de varmeste kontaktflatene på 295 °C. Maksimal driftstemperatur for væsken avhenger av hvor lenge den eksponeres for høyere temperaturer (varierer med utformingen av systemet, gjennomstrømningsmengde, osv.). Ta kontakt med den opprinnelige utstyrsprodusenten for å sikre forsvarlig drift. I tillegg anbefales følgende forhold: 1) oppretthold en turbulent strømning i varmeveksleren med et Reynoldstall høyere enn 10.000, 2) ta egnede forhåndsregler (i henhold til utstyrsprodusentens anbefalinger) for å unngå lokale områder med høy varmeovergang ettersom disse kan føre til lokalt høye overflatetemperaturer i systemet og forkorte levetiden for oljen, og 3) bruk nitrogen til inertisering for å begrense oljens eksponering for oksygen, hvilket kan føre til kortere levetid for oljen.

Periodisk analyse av brukt olje og overvåking av Mobil SHC Cibus 32 HT under bruk anbefales for å oppnå lengst mulig levetid for oljen. Det anbefales også å gjennomføre en kontroll av oljens tilstand en måned etter at Mobil SHC Cibus 32 HT er fylt på systemet, samt foreta regelmessige analyser av oljen hver sjette måned.

Tilfeldig kontakt med mat iht. FDA 21CFR 178.3570 
Mobil SHC Cibus 32 HT er NSF H1-registrert. Dette betyr at den tilfredsstiller kravene i 21 CFR 178.3570 for bruk der oljen tilfeldig kan komme i kontakt med mat. Den skal ikke brukes i direkte kontakt med mat.

Mobil SHC Cibus 32 HT kan også brukes i lukkede varmeoverføringssystemer i en rekke andre industrisektorer, slik som kjemikalie-, farmasøytisk og plastindustrien.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

 

Mobil SHC Cibus 32 HT har følgende godkjenninger:

Kosher & Parve

 

Mobil SHC Cibus-serien er registrert iht. kravene i:

NSF H1

NSF HT1

 

Mobil SHC Cibus 32 HT møter eller overgår kravene til:

Canadian Food Inspection Agency Acceptance

DIN 51522:1998-11

FDA 21 CFR 178.3570

 

Typiske egenskaper

 

Egenskap

ASTM Color, ASTM D1500

0.5

Density @ 15 C, kg/l, ASTM D4052

829

Flash Point, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

234

Kinematic Viscosity @ 100 C, mm2/s, ASTM D445

5.91

Kinematic Viscosity @ 40 C, mm2/s, ASTM D445

30.4

Pour Point, °C, ASTM D97

-54

Viscosity Index, ASTM D2270

135

 

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det formålet det er tiltenkt og i henhold til de anbefalinger som er gitt i HMS-databladet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via Internett. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miljøet ved avhending av produktet.