Mobil SHC Cibus 32 HT

NSF H1-registrert varmeoverføringsolje

Mobil SHC Cibus™ 32 HT er en helsyntetisk, høytytende varmeoverføringsolje til bruk i lukkede installasjoner for indirekte oppvarming som krever NSF H1-registrerte smøremidler.  Den er sammensatt for å motstå termisk krakking og kjemisk oksidasjon som igjen kan bety lengre levetid på oljen, og lavere tilbøyelighet til avleiringer og slamdannelse.

Mobil SHC Cibus 32 HT har en nøye utvalgt viskometri for å sikre effektiv varmeoverføring og oppnå best mulig systemeffektivitet.  Den lave viskositeten betyr god flyteevne ved lave temperaturer som fører til enklere oppstart ved kalde temperaturforhold.

Mobil SHC Cibus 32 HT er utviklet med gode varmeoverføringsegenskaper, slik som spesifikk varme og høy termisk konduktivitet som bidrar til rask varmeavledning og som kan føre til forbedret effektivitet for hele systemet.  I tillegg kan den lave flyktigheten til Mobil SHC Cibus 32 HT-oljen føre til lavere oljeforbruk.

Mobil SHC Cibus 32 HT er NSF H1-registrert og godkjent av kanadiske Canadian Food Inspection Agency. Produktet er derfor egnet til bruk på områder hvor tilfeldig kontakt med matvarer kan forekomme. Dessuten er Mobil SHC Cibus 32 HT produsert i ISO 22000-sertifiserte anlegg som også tilfredsstiller kravene i ISO 21469, hvilket bidrar til å sikre at de høyeste nivåer av produktintegritet opprettholdes. Den er også kompatibel med regler for fremstilling av kosher (parve)- og halal-mat, samt utviklet for å være fri for nøtter, gluten, hvete og animalske produkter. Oljen oppfyller krav og testing iht. DIN 51522 for varmeoverføringsvæsker.

Mobil SHC Cibus 32 HT er del av et bredt utvalg av NSF H1-registrerte smøreoljer fra ExxonMobil til bruk i næringsmiddel- og drikkevareindustrien.

Datasheets

Egenskaper og fordeler

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

NSF H1-registrert olje

Egner seg til bruk ved emballering og fremstilling hvor tilfeldig kontakt med matvarer kan forekomme

Produsert i anlegg som er ISO 22000-sertifisert og registrert i henhold til ISO 21469

Produktintegritet sikres gjennom uavhengig verifikasjon.

Høy viskositetsindeks

Opprettholder viskositeten og filmtykkelsen ved høye temperaturer, som bidrar til å beskytte utstyret

Inneholder ikke voks og har et lavt stivnepunkt

Eksepsjonell flyteevne ved lave temperaturer for enkel kaldstart

Bestandig overfor termisk krakking og nedbryting

Ingen slamdannelse og koksavleiringer, minimal påvirkning av varmeoverføringsegenskaper og reduserte vedlikeholdsbehov

Gode varmeegenskaper

Kan hjelpe med å forbedre varmeoverføringssystemets driftseffektivitet

Bruksområder

Anbefalinger for håndtering og lagring

Det anbefales å lagre Mobil SHC Cibus 32 HT og andre Mobil SHC smøremidler innendørs og adskilt fra andre smøremidler som ikke er H1-registrert.  Ideelt sett bør den lagres på et spesifisert sted innendørs som er klart merket og adskilt.  Beholdere og spann bør ikke stables under eller over andre smøremidler som ikke er H1-registrert.  Ny emballasje skal være fri for skader og forseglingen skal være intakt.  Registrer leveringsdato, batchnummer og utløpsdato.  Registrer datoen når forseglingen ble brutt første gang og bruk innholdet i tide ved hjelp av egnet lagerrotasjon.  Lukk alle emballasjeåpninger etter bruk.  Ikke fyll ubrukt olje tilbake på beholderen.  Bruk tydelig merket og eget utstyr til intern transport.  Merk maskiner med navnet på det riktige H1-smøremiddelet der det er hensiktsmessig.

Selv om Mobil SHC Cibus 32 HT rent fysisk kan være blandbar med andre mineraloljebaserte varmeoverføringsoljer som enten er eller ikke er NSF H1-registrert, kan oljens ytelse og NSF-registreringsstatus forringes dersom den blandes.  Det anbefales derfor at systemet rengjøres og skylles grundig før et eventuelt bytte til Mobil SHC Cibus 32 HT for å oppnå maksimal ytelse og sikre at NSF H1-registreringen overholdes.

Bruk i varmeoverføringssystemer

Mobil SHC Cibus 32 HT anbefales til bruk i lukkede varme- og kjølesystemer for en rekke bruksområder innen næringsmiddelindustrien hvor NSF H1-registrerte smøremidler er påkrevet.  Dette inkluderer bearbeiding av kjøtt, fisk og drikkevarer, samt produksjon av ferdigretter, hurtigmat og dyrefôr.  Produktet anbefales ikke til bruk i åpne systemer der varm olje kommer i direkte kontakt med luft.  Hvis produktet spruter eller lekker kan varm Mobil SHC Cibus 32 HT-olje raskt selvantenne.

I lukkede systemer er den maksimale driftstemperaturen 280 °C, med en maksimal temperatur for de varmeste kontaktflatene på 295 °C.  Maksimal driftstemperatur avhenger av hvor lenge oljen eksponeres for høyere temperaturer (varierer med utformingen av systemet, gjennomstrømningsmengde, osv.).  Ta kontakt med den opprinnelige utstyrsprodusenten for å sikre forsvarlig drift.  I tillegg anbefales følgende forhold:  1) oppretthold en turbulent strømning i varmeveksleren med et Reynoldstall høyere enn 10 000, 2) ta egnede forhåndsregler (i henhold til utstyrsprodusentens anbefalinger) for å unngå lokale områder med høy varmestrøm ettersom disse kan føre til lokalt høye overflatetemperaturer i systemet og forkorte levetiden for oljen, og 3) bruk nitrogen til inertisering for å begrense oljens eksponering for oksygen, hvilket kan føre til kortere levetid for oljen.

Periodisk analyse av brukt olje og overvåking av Mobil SHC Cibus 32 HT under bruk anbefales for å oppnå lengst mulig levetid på oljen.  Det anbefales også å gjennomføre en kontroll av oljens tilstand en måned etter at Mobil SHC Cibus 32 HT er fylt på systemet, samt foreta regelmessige analyser av oljen hver sjette måned.

Tilfeldig kontakt med mat iht. FDA 21CFR 178.3570

Mobil SHC Cibus 32 HT er NSF H1-registrert, hvilket betyr at oljen oppfyller kravene til 21 CFR 178.3570 for bruk som smøremiddel på områder hvor kontakt med mat kan forekomme. Smøremiddelet skal ikke brukes i direkte kontakt med mat.

Mobil SHC Cibus 32 HT kan også brukes i lukkede varmeoverføringssystemer i en rekke andre industrisektorer, slik som kjemikalie- og plastindustrien, samt farmasøytisk industri.

Spesifikasjoner og Godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

Kosher og parve

Halal

 

Produktet er registrert iht. kravene til:

NSF H1

NSF HT1

 

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

godkjenning fra Canadian Food Inspection Agency

DIN 51522:1998-11

FDA 21 CFR 178.3570

ISO 21469

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

I/A

ASTM-farge, ASTM D1500

0,5

Tetthet ved 15 °C, kg/l, ASTM D4052

829

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

234

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

5,91

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

30,4

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-54

Viskositetsindeks, ASTM D2270

135

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx